Contact Us 2018-08-02T01:18:13+00:00

Contact Us

บริษัท ดีเอ็นเอ อินเตอร์แนชัลแนล แลบบอราทอรีส์ (ประเทศไทย)
อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1 ชั้น 47 ห้องเลขที่ 4703 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
(ใช้ลิฟท์ตัวที่ 21-24 ของอาคาร 2 )
BTS: สถานีช่องนนทรี
โทร: 02 686 3427
ID Line: @dnalabs
แฟกซ์: 02 686 3433
อีเมล์: info@dnalabsthailand.com
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ : 08.30 – 17.30 น.

Contact Us